DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

TIẾN QUÂN

GÍA TRỊ CỐT LÕI

 
TẬN TỤY PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG.

Tận tụy phục vụ khách hàng, Chính trực, Cởi mở, Phát triển con người, Tinh thần đồng đội.
 

Ðáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua việc gia tăng các giá trị dài hạn chính là động lực phát triển của Tiến Quân. Hơn thế nữa Tiến Quân sẽ mang đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp vuợt lên trên cả sự kỳ vọng của họ.
 

CHÍNH TRỰC

Hành động trung thực và giữ vững cam kết là những yếu tố đem lại sự tin cậy và sự tôn trọng từ khách hàng.
 

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tinh thần đồng đội sẽ đặt nền tảng hợp tác thành công giữa các cá nhân và các bộ phận trong sự đa dạng văn hóa và tính cách.